Onze opdracht

De woonzorgcentra, De Hoge Heide en De Winde, zijn een medico-sociale instelling, opgericht vanuit het Christelijk Ziekenfonds regio Mechelen-Turnhout en willen vanuit een christelijke visie op mens en samenleving, een comfortabele en veilige leefomgeving en aangenaam en uitnodigend woonklimaat bieden aan ouderen die hulp nodig hebben.

Wij willen voorrang geven aan de opvang van zwaar zorgbehoevende en dementerende bejaarden.

Wij willen complementair aan de thuiszorg functioneren onder andere door het voorzien van kortverblijf, dagopvang en nachtopvang. Deze voorzieningen worden aangeboden rekening houdend met de zorgbehoevendheid en de sociale situatie van de oudere mens.

Wij bieden onze dienstverlening onder een residentiële vorm. De zorgverlening wordt aangeboden aan een verantwoorde prijs en rekening houdend met het solidariteitsprincipe.

Wij situeren ons als ouderenvoorziening binnen de leefgemeenschap Arendonk en Veerle. Wij willen een open huis zijn waardoor op een spontane wijze een wisselwerking kan ontstaan tussen de voorzieningen en de dorpsgemeenschap.

Wij willen zorg bieden aan hulpbehoevende ouderen en willen dit realiseren via een permanente inzet van deskundig en gekwalificeerd personeel.
De medewerkers, werkzaam in de woonzorgcentra werken aan een continue, kwalitatieve zorg, met respect voor eenieders persoonlijkheid.
Door het aanbieden van een belevingsgerichte begeleiding streven wij ernaar dat iedere bewoner, samen met familie en vrienden, zich thuisvoelen bij ons.

Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om stage te lopen in de voorzieningen en bieden zo opleidingskansen aan studenten om te groeien tot deskundige medewerkers in de sector.

Wij werken samen met vrijwilligers welke door hun inzet bijdragen tot een beter woon - en leefklimaat in de voorzieningen.

Wij willen tenslotte, rekening houdend met de bovenvermelde kerngedachten, een financieel gezonde exploitatie realiseren die de continuïteit van de centra zal waarborgen.

Raad van Bestuur KMSI vzw
Directie en medewerkers